preskoči na sadržaj
Natječaji u 2021. godini

OSNOVNA ŠKOLA MARE ŠVEL – GAMIRŠEK

VRBANJA

KLASA:003-07/21-01/3

URBROJ:2212-22-01-20-5

U Vrbanji, 30. ožujka 2021. godine

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

        Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj tehničke kulture 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno, objavljen dana 8. ožujka 2021. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Mare Švel -  Gamiršek da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 29. ožujka  2021. godine

 

 

IZABRAN

 

 Tomislav Barić, diplomirani inženjer željezničkog prometa s položenom pedagoško-psihološkom i didaktičko-metodičkom izobrazbom, te potvrdom o ispunjavanju propisanih uvjeta za izvođenje nastave tehničke kulture u osnovnoj školi sa Studija politehnike u Rijeci, za radno mjesto učitelja tehničke kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme.

           

                 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  30. ožujka 2021. godine na  mrežnoj stranici Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek Vrbanja.

                

 

                                                                                                      V.d. ravnatelja

 

                                                                                                       Dara Brčić

                                                                                                         

 

OSNOVNA ŠKOLA MARE ŠVEL-GAMIRŠEK

VRBANJA

KLASA:003-07/21-01/3

URBROJ:2212-22-01-21-4

U Vrbanji, 23. ožujka 2021.

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PROCJENE I VREDNOVANJA KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

– UČITELJ TEHNIČKE KULTURE

I RANG LISTA KANDIDATA

 

 1. Testiranju je pristupio pozvani kandidat.

 

 1. Testiranje kandidata  započelo je u 12.00 sati te trajalo do 12:17 sati.
 2. Pismeno testiranje provedeno je u skladu s pravilima navedenim u Pozivu na testiranje i iz pravnih izvora navedenih u istom, sastojalo se od 17 pitanja sveukupno.  Maksimalni broj bodova  na testu je 35 bodova. Minimalan broj bodova za prolaz je 21 bod odnosno 60% testa.

 

 1. Povjerenstvo je nakon obavljenog testiranja zbrojilo bodove osvarene na testiranju za svakog kadidata te utvrdilo rezultate testiranja

            Na provedenom testiranju kandidat je ostvario broj bodova kako slijedi:

 

R.br.

Prezime i ime kandidata

 Broj

bodova

1.

Tomislav Barić

23

 

 

     

 1. Kandidat Tomislav Barić ostvario je 23 boda odnosno 65.7%  te time zadovoljio na testiranju.

Rang lista biti će dostavljena  v.d. ravnateljici škole na daljnje postupanje.

                                                       POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA MARE ŠVEL-GAMIRŠEK

VRBANJA

KLASA:003-07/21-01/3

URBROJ:2212-22-01-21-3

U Vrbanji, 19. ožujka 2021.

                                                                           

                                               POZIV NA TESTIRANJE

 

 TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja tehničke kulture,  na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana  8. ožujka 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek,

 održat će dana 23. ožujka 2021. godine, s početkom u 12:00 sati,

 u Osnovnoj školi Mare Švel-Gamiršek,

 

11 sati i 45 minuta -  Dolazak i utvrđivanje identiteta kanidata/kinja

 • 12 sati                   - Pisana provjera (testiranje).

 Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Redni broj

 PREZIME I IME KANDIDATA

 1.  

Barić Tomislav

    

 

   

 

 

 

 

  Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom  natječaja.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Pisana  provjera kandidata obavit će se  putem testiranja.

Kandidat  je dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati zaporku  na označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Test sadrži 17 pitanja. Predviđeno vrijeme testiranja je 45 minuta. Maksimalni broj bodova je 35.        

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kinjama.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Kandidat je zadovoljio na testu ako je ostvario minimalno 21 bod, odnosno riješio 60% testa.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor s ravnateljicom ukoliko je zadovoljio na testiranju objaviti će se na web stranici Osnovne škole   http://os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/      

Poziv za testiranje objavljen  je dana  19. ožujka 2021. na mrežnoj stranici Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek,

 http://os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/

                                      POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

OSNOVNA ŠKOLA MARE ŠVEL-GAMIRŠEK

MATIJE GUPCA 23

32254 VRBANJA

KLASA: 602-02/21-01/28

URBROJ: 2212-22-01-21-1

Vrbanja, 8. ožujka 2021. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 07/17 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Mare Švel-Gamiršek Vrbanja objavljuje:

 

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO

 

 1. Učitelj tehničke kulture – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 9 sati tjedno

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu,  kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17.,  68/18., 98/19 i 64/20)  u daljnjem tekstu: Zakon, te vrsta obrazovanja za učitelja tehničke kulture iz članka 22. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: vlastoručno potpisan životopis, presliku domovnice, presliku dokaza o stručnoj spremi (diploma), presliku rješenja o nostrifikaciji diplome ukoliko kandidat ima inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da nije pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja) i elektronički status o stažu ne stariji od dana objave natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14, 39/18) dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola ( članak 13. Stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN broj 82/08 i 69/17 ).

Rok za dostavu natječajne dokumentacije je 8 dana od dana objave natječaja na stranicama HZZ-a i mrežnoj stranici Škole .

U skladu s uredbom Europske unije 2016./679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu osnovnoj školi za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati .

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je poslati na adresu Škole:

Osnovna škola Mare Švel-Gamiršek

            Matije Gupca 23

            32254 Vrbanja

s naznakom  ̎Za natječaj ̎-naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“

U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti e-mail adresu na koju će se samo kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

TESTIRANJE KANDIDATA: Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu  sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja  dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Mare Švel-Gamiršek Vrbanja http://www.os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/dokumenti_kole_

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

U provedbi procjene, odnosno testiranja, testirat će se znanje iz sljedećih propisa:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 07/17 68/18, 98/19 i 64/20
 2. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/13)
 3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)
 4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19 i 43/20)
 5. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/17)
 6. Kurikulumi nastavnih predmeta na koje se kandidat javlja (https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539
 7. Statut OŠ Mare Švel-Gamiršek Vrbanja http://os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/dokumenti_kole_
 8. Komunikacijska i računalna pismenost

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno: www.os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/

     

                                                                                                                      

                                                                                                V.d ravnatelja:

                                                                                                Dara Brčić , prof.

 

OSNOVNA ŠKOLA MARE ŠVEL-GAMIRŠEK

MATIJE GUPCA 23

32254 VRBANJA

KLASA: 602-02/21-01/24

URBROJ: 2212-22-01-21-1

Vrbanja, 5. ožujka  2021. godine

 

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 61. Statuta  Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek Vrbanja, Školski odbor Osnovne škole  Mare Švel Gamiršek Vrbanja raspisuje:

 

 

                                                              NATJEČAJ

                                               za imenovanje ravnatelja/ice

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. 
Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1., ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.


Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. ili koja nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojima se stječe 240 ECTS bodova, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

 

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja )
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju )

 

Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 

 • Poznavanje stranog jezika dokazuje se javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika i drugom ispravom,

 

 • Osnovne digitalne vještine dokazuju se javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina i drugom ispravom,  

 

 • Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata, osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola Mare Švel-Gamiršek, Matije Gupca 23, 32254 Vrbanja  u zatvorenoj omotnici s naznakom

„natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

 

 

                                                                                                                                Predsjednik Školskog odbora

                                                                                                                                           Danijel Ćorluka

 

OŠ MARE ŠVEL-GAMIRŠEK

VRBANJA

KLASA: 602-02/21-01/25

URBROJ:2212-22-01-21-1

U Vrbanji, 2. ožujka 2021. godine

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ

za radno mjesto spremač

-neodređeno, puno radno vrijeme

 

 

Na natječaju objavljenom dana 3. veljače 2021. godine KLASA:602-02/21-01/15, URBROJ:2212-22-01-21-1 na mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto spremača na neodređeno, puno radno vrijeme  primljena je Biljana Valentinac koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima, a na provedenom testiranju ostvarila je najveći broj bodova.

S Biljanom Valentinac sklopit će se ugovor o radu na neodređeno, puno radno vrijeme.

 

                                                                                                         V.d. ravnateljica:

 

                                                                                                             Dara Brčić

 

 

POZIV NA RAZGOVOR

                                     

  Razgovor (intervju) kandidata s ravnateljicom održat će se dana 1. ožujka 2021. godine, s

 

 početkom u 9:00 sati u Osnovnoj školi Mare Švel-Gamiršek u uredu ravnatelja.

 

Na razgovor se pozivaju kandidati koji su ostvarili najveći broj bodova na usmenom testiranju sukladno članku 17. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje

 

R.br.

Prezime i ime kandidata

Broj bodova

 

Termin razgovora

1.3.2021.

1.

Biljana Valentinac

35

9:00 sati

2.

Ivana Žaper

33

9:30 sati

3.

Ruža Čekić

29

10:00 sati

 

 

Kandidati  koji ne pristupe razgovoru s ravnateljicom u navedenom vremenu ili pristupe nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatraju se kandidatom/kinjom  natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema ostvarenom ukupnom broju bodova.  

Ravnateljica na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) ravnateljica će donijeti odluku o kandidatu kojeg će predložiti Školskom odboru za sklapanje ugovora o radu.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 26. veljače 2021. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Mare Švel Gamiršek.

 

                                                                                                                 

                                                                                                               V.d. ravnateljica:

 

                                                                                                                Dara Brčić

                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

OSNOVNA ŠKOLA MARE ŠVEL-GAMIRŠEK

VRBANJA

KLASA:003-07/21-01/1

URBROJ:2212-22-01-21-5

U Vrbanji, 26. veljače 2021.

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU TESTIRANJA

I RANG LISTA KANDIDATA

 

 1. Testiranju je pristupilo 14 od 16 pozvanih kandidata.
 1. Testiranje kandidata  započelo je u 9.00 sati, te se odvijalo sukladno vremenu predviđenom za testiranje kandidata prethodno razvrstanih u grupe.

U  9:00 sati prva grupa, 10:00 sati druga grupa, 11:30 treća grupa te 12:30 četvrta grupa, grupe su bile formirane prema abecednom redu, a svaka grupa sastojala se od 4 kandidata.

 1. Usmeno testiranje provedeno je u skladu s pravilima navedenim u Pozivu na testiranje i iz pravnih izvora navedenih u istom, sastojalo se od 8 pitanja sveukupno.  Maksimalni broj bodova  na testu je 40 bodova. Svako postavljeno pitanje nosilo je od 1-5 bodova sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje kako je i propisano člankom 13. za usmeno testiranje.
 1. Povjerenstvo je nakon obavljenog testiranja zbrojilo bodove osvarene na testiranju za svakog kadidata te utvrdilo rezultate testiranja

            Na provedenom testiranju kandidati su ostvarili broj bodova kako slijedi:

R.br.

Prezime i ime kandidata

 Broj

bodova

1.

Biljana Valentinac

35

2.

Ivana Žaper

33

3.

Ruža Čekić

29

4.

Ivana Župarić

25

5.

Željko Lamešić

25

6.

Vesna Anđić

25

7.

Kristina Kovačić

24

8.

Ilinka Lamešić

24

9.

Valentin Purić

21

10.

Martina Spajić

21

11.

Nada Divković

21

12.

Anica Žaper

12

13.

Magdalena Lamešić

12

14.

Matea Iljić

12

Povjerenstvo utvrđuje slijedeću

     RANG LISTU kandidata prema ukupnom broju bodova iz usmenog testiranja kako

     slijedi:

RANG LISTA

R.br.

Prezime i ime kandidata

Broj bodova

 

1.

Biljana Valentinac

35

2.

Ivana Žaper

33

3.

Ruža Čekić

29

 1. Rang lista sa tri kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova dostavljena je v.d. ravnateljici škole koja će s tri najbolje rangirana kandidata obaviti razgovor te nakon toga izabrati jednog kandidata za kojeg će tražiti suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremačice na neodređeno puno radno vrijeme.

 

                                                             POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

OSNOVNA ŠKOLA MARE ŠVEL-GAMIRŠEK

VRBANJA

KLASA:003-07/21-01/1

URBROJ:2212-22-01-21-3

U Vrbanji, 18. veljače 2021.

                                                                           

                                               POZIV NA TESTIRANJE

 

 TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto spremača,  na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana  3. veljače 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek, održat će dana 25. veljače 2021. godine (četvrtak) u Osnovnoj školi Mare Švel-Gamiršek, u prostorijama škole.

 

Povjerenstavo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj nakon pregleda prijava i priloga uz prijavu za natječaj  utvrđuje slijedeće;

 

Na natječaj je pristiglo 28 prijava pravodobno i u  roku, 16 prijava je  potpuno i sa svim prilozima navedenim u tekstu natječaja. Preostale prijave nisu bile potpune.

Sukladno članku 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje prema kojem se procjena i vrednovanje kandidata za pomoćno-tehničke radnike provodi usmeno, Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata za radno mjesto spremača te upućuje na testiranje  prijavljene kandidate s potpunom i pravodobnom prijavom koji ispunjavaju uvjete natječaja kako slijedi:

 

Redni broj

 PREZIME I IME KANDIDATA

1.

Anđić Vesna

2.

Čekić Ruža

3.

Divković Nada

4.

Ilijć Matea

5.

Ivanković Zrinka

6.

Kovačić Kristina

7.

Lamešić Ilinka

8.

Lamešić Magdalena

9.

Lamešić Željko

10.

Mihalj Marijana

11.

Purić Valentin

12.

Spajić Martina

13.

Valentinac Biljana

14.

Žaper Anica

15.

Žaper Ivana

16.

Župarić Ivana

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Testiranje obavlja Povjerenstvo za vrednovanje kandidata.

 

U provedbi procjene, odnosno testiranja, sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek Vrbanja obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata. Procjena i vrednovanje provest će se na slijedeći način; usmeno testiranje – provjera znanja,  testirat će se znanje iz sljedećih propisa:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 07/17 68/18, 98/19 i 64/20), članci 1.-20. http://os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/dokumenti_kole_
 2. Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek Vrbanja dostupan na web stranici Škole u rubrici Dokumenti http://os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/dokumenti_kole_
 3. Pravilnik o radu Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek Vrbanja dostupan na web stranici škole u rubrici Dokumenti http://os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/dokumenti_kole_
 4. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi dostupan na web stranicama škole pod rubrikom Dokumenti http://os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/dokumenti_kole_

 

Usmeno testiranje obavit će se sukladno članku 15. Pravilnika, te će svi članovi povjerenstva postaviti do tri pitanja iz navedenih pravnih izvora. Pitanja će se vrednovati od strane svakog člana povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajati. Predviđeno vrijeme testiranja je 15 minuta po kandidatu. Makismalni broj bodova na usmenom testiranju je 40. Rang lista s tri najbolje rangirana kandidata dostaviti će se isti dan ravnateljici škole.

Povjerenstvo utvrđuje da će se provjera kandidata putem usmenog testiranja obaviti dana 25. veljače 2021. (četvrtak) sa počekom u 9:00 sati prva grupa, 10:00 sati druga grupa, 11:30 treća grupa te 12:30 četvrta grupa, grupe će se formirati prema abecednom redu, a svaka grupa se sastoji od 4 kandidata. Usmeno testiranje obaviti će se u prostorijama  škole, a odmah nakon   testiranja Povjerenstvo će utvrditi  rezultate testiranja.

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

 1. Grupa 9:00 sati

 

 

PREZIME I IME

1.

Anđić Vesna

2.

Čekić Ruža

3.

Divković Nada

4.

Iljić Matea

 

 1. Grupa 10:00 sati

 

 

PREZIME I IME

1.

Ivanković Zrinka

2.

Kovačić Kristina

3.

Lamešić Ilinka

4.

Lamešić Magdalena

 

 1. Grupa 11:30 sati

 

 

PREZIME I IME

1.

Lamešić Željko

2.

Mihalj Marijana

3.

Purić Valentin

4.

Spajić Martina

 

 1. Grupa 12:30 sati

 

 

PREZIME I IME

1.

Valentinac Biljana

2.

Žaper Anica

3.

Žaper Ivana

4.

Župarić Ivana

 

Kandidat  je dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Kandidati su obvezni pridržavati se epidemioloških mjera te sa sobom ponijeti masku.

 

Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom  natječaja.

 

 Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) s ravnateljicom biti će objavljen na web stranici Osnovne škole   http://os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/      

 

Kandidati koji nisu na popisu kandidata pozvanih na testiranje ukoliko imaju pitanja vezanih za svoju prijavu mogu se javiti u tajništvo škole.

 

                                          POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

    

 

 

OSNOVNA ŠKOLA MARE ŠVEL-GAMIRŠEK

MATIJE GUPCA 23

32254 VRBANJA

KLASA: 602-02/21-01/15

URBROJ: 2212-22-01-21-1

Vrbanja, 3. veljače 2021. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 07/17 68/18, 98/19 i 64/20) odredaba Pravilnika o radu Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek Vrbanja i članka 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje v.d. ravnateljica Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek Vrbanja objavljuje:

 

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO

 

 1. Spremač/ica– 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

Osim općih uvjeta  sukladno općim propisima o radu,  kandidati trebaju zadovoljiti i  posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17.,  68/18., 98/19 i 64/20; u daljnjem tekstu Zakon)  te Pravilnika o radu Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek Vrbanja – završena osnovna škola.

 

Radni odnos ne može se zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati osobne podatke, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje i mora biti vlastoručno potpisana.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: vlastoručno potpisan životopis, presliku domovnice i rodnog lista, presliku dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da nije pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja), presliku elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu koje ne smije biti starije od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek Vrbanja.

 

Preslike kandidata dostavljaju se neovjerene te ih Škola ne vraća kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

 

Prije stupanja u radni odnos, izabrani kandidat dužan je dostaviti originale ili ovjerene preslike od strane javnog bilježnika tražene dokumentacije na temelju koji je dokazao ispunjavanje uvjeta iz natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola ( članak 13. Stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN broj 82/08 i 69/17 ).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14, 39/18 i32/20) dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na stranicama HZZ-a i mrežnoj stranici Škole .

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016./679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu osnovnoj školi za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati .

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je poslati na adresu Škole:

Osnovna škola Mare Švel-Gamiršek

            Matije Gupca 23

            32254 Vrbanja

s naznakom  ̎Za natječaj ̎-naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“

 

U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će se samo kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

 

TESTIRANJE KANDIDATA: Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu  sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja  dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Mare Švel-Gamiršek Vrbanja http://www.os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/dokumenti_kole_

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Obavijesti o datumu i vremenu procjene i vrednovanja kandidata biti će objavljeni na web stranici škole.

 

U provedbi procjene, odnosno testiranja, sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek Vrbanja obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata. Procjena i vrednovanje provest će se na slijedeći način; razgovor (intervju) – provjera znanja, sposobnosti i vještina, interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije kandidata za rad u školskoj ustanovi te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu, testirat će se znanje iz sljedećih propisa:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 07/17 68/18, 98/19 i 64/20), članci 1.-20 http://os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/dokumenti_kole_
 2. Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek Vrbanja dostupan na web stranici Škole u rubrici Dokumenti http://os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/dokumenti_kole_
 3. Pravilnik o radu Osnovne škole Mare Švel-Gamiršek Vrbanja dostupan na web stranici škole u rubrici Dokumenti http://os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/dokumenti_kole_
 4. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi dostupan na web stranicama škole pod rubrikom Dokumenti http://os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/dokumenti_kole_

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno: www.os-msgamirsek-vrbanja.skole.hr/

 

                                                                                                                         

                                                                                                   V.d ravnatelja:

                                                                                                           

                                                                                                  Dara Brčić , prof.

 

 

 

 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za imenovanje ravnatelja skole.pdf
Obavijest kandidatima -natjecaj.pdf
Rang lista spremac.pdf
Obavijest kandidatima ucitelj informatike.pdf
Sadrzaj i nacin testiranja ucitelj informatike.pdf
Poziv na testiranje ucitelj informatike.pdf
Obvijest kandidatima prijavljenim na natjecaj ucitelj tehnicke .pdf
Natjecaj ucitelj informatike.pdf
Natjecaj ucitelj tehnicke kulture.pdf
Odluka o ponistenju natjecaja za izmenovanje ravnatelja.pdf
Odluka o nastavku postupka imenovanja ravnatelja.pdf
Odluka o obustavi postupka imenovanja ravnatelja – kopija.pdf
Natjecaj za imenovanje ravnatelja.pdf
Odluka o raspisivanju natjecaja za imenovanje ravnatelja skole.pdf
Obavijest o izboru kandidata.pdf
Rang lista- natjecaj za pedagoga.pdf
Poziv na testiranje natjecaj pedagog.pdf
Sadrzaj i nacin testiranja pravni i drugi izvori za pripremanje.pdf
Natjecaj strucni suradnik - pedagog.pdf
Obavijest kandidatima; natjecaj glazbena kultura.pdf
Obavijest kandidatima prijavljenim na natjecaj glazbena kultura.pdf
Natjecaj glazbena kultura neodre eno, nepuno.pdf
Obavijest kandidatima; Natjecaj ucitelj glazbene kulture.pdf
Odluka o ponistenju natjecaja.pdf
Natjecaj - ucitelj glazbene kulture listopad 2019..pdf
Natjecaj - ucitelj glazbene kulture.pdf
Natjecaj - ucitelj engleskog jezika.pdf
Obavijest kandidatima voditelj racunovodstva.pdf
Natjecaj voditelj racunovodstva.pdf
Obavijest kandidatima - likovna kultura.pdf
Natjecaj - ucitelj likovne kulture.pdf
Natjecaj - ucitelj razredne nastave.pdf

Natječaji u 2018. 2019. 2020. godini godini
Natječaji u 2017. godini
Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Raspored sati

Obavijesti roditeljima

Školska kuhinja

Podsjetnik

Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 2. 2011.

Ukupno: 216001
Ovaj mjesec: 213
Ovaj tjedan: 187

TražilicaPitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

ANKETA
U šk. godini 2018/2019. očekujem:


Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400

 

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju